Blue Flower

dr Beata Abdallah-Krzepkowska

Konsultacje w piątki w godz.15 -16.30, pokój 3.49

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2017/18

praktyczna nauka języka arabskiego - I O

tłumaczenie w języku arabskim - III, V O

wiedza o krajach arabskich - II O

dodatkowowe zajęcia  - seminarium tłumaczeniowe  prowadzone w ramach Koła Naukowego Arabistów UŚ ,,Al- asabiyya'' (czwartki godz. 15 - 16.30)

 

Pełnione funkcje:

koordynator programu nauczania języka arabskiego 

opiekun Koła Naukowego Arabistów UŚ ,,Al - asabiya"

 

Zainteresowania naukowe:

semantyka Koranu, językoznawstwo kulturowe, współczesna egzegeza Koranu, islam w Polsce i Europie, islam współczesny

 Udział w konferencjach:

Dylematy wielokulturowości II", 20- 22 III 2002 Szczyrk, referat ,,Słowianie w oczach średniowiecznych pisarzy arabskich" (organizator: Uniwersytet Śląski) 

Ogólnopolska Konferencja Orientalistów ,,Orient - cywilizacje, kultury, społeczeństwa", 22 - 24 IV 2004 Ciążeń nad Wartą, referat ,,Średniowieczna filozofia arabska wobec problemu języka religii" (organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza)

,,Człowiek i Sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze", 20 - 21 IX 2004 Sandomierz, referat ,,Konceptualizacja wartości w Koranie na przykładzie analizy pojęcia miłosierdzia" (organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Orientalistów ,,Orient - cywilizacje, kultury, społeczeństwa, języki", 7 - 9 IV 2005 Ciążeń nad Wartą, referat ,,Miłosierdzie w Koranie - analiza konceptualna pojęcia" (organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, 10 - 12 V 2005 Łodź, referat ,,Analiza konceptualna miłosierdzia w Koranie" (organizator: Uniwersytet Łódzki) 

,Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana", 13 - 15 V 2007 Baranów Sandomierski, referat ,,Rola tradycji muzułmańskiej w egzegezie Koranu" (organizator: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej) 

,,Modlitwa w językach, tekstach artystycznych (kreatywnych) i narracjach", 19 - 19 IX 2007 Sandomierz, referat ,,Konceptualizacja modlitwy (sala) w Koranie" (organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu)

,Miłosierdzie - teoria i praktyka życiowa", 14 XII 2007 Kraków, referat ,,Miłosierdzie w Koranie - analiza konceptualna"  (organizator: Uniwersytet Jagielloński)

IV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne ,,Przypadek a konieczność w ewolucji", 18 - 20 IV 2008 Szczyrk, referat ,,Koraniczne obrazy miłosierdzia" (organizator: Uniwersytet Śląski)

XLI Spotkanie Konwersatorium ,,Język a kultura" - ,,Relatywizm w języku i kulturze", 3 - 5 VI 2008 Sandomierz, referat ,,Metaforyczna konceptualizacja sprawiedliwości w Koranie"" (organizator: Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej) 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Język religijny dawniej i dziś", 22 - 24 IX 2008 Gniezno, referat ,,Kobieta czyta Koran. O tak zwanej feministycznej egzegezie Koranu" (organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Obrazy doświadczania", 6 XI 2008 Katowice, referat ,,Język Koranu jako obraz doświadczenia kulturowego" (organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy)

V Konferencja Naukowa ,,Język doświadczenia religijnego”, 6-8 IX 2010 Grzybowo koło Kołobrzegu, referat ,,Elementy macierzyństwa i rodzicielstwa w językowym obrazie Boga w Koranie” (organizator: Uniwersytet Szczeciński) 

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”, 20 - 22 IX 2008 Gniezno, referat ,,Leksykalne wykładniki pojęcia  PRZEBACZENIA w Koranie” (organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza) 

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 20 X 2010 Warszawa, referat ,,Metaforyka pojęć wchodzących w skład pola semantyczno - leksykalnego MIŁOSIERDZIA  w Koranie" (organizator: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

Pies w kulturach świata”, 22-24 II, Gorzów Wielkopolski, referat ,,Językowy obraz psa w Koranie i hadisach", (organizator: PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim)

V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ,,Język. Religia.Tożsamość.”, 28 II – 2 III, Głogów, referat: ,,Sakina. Analiza koranicznego pojęcia

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”, 20 - 22 VI 2014 Poznan, referat ,,Metaforyka pojęć wchodzących wchodzących skład pola semantyczno – leksykalnego      MIŁOSIERDZIA w Koranie” (organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza)

IX Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, X 2014, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, referat: Językowy obraz psa w Koranie i hadisach 

XI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ,,Język. Religia.Tożsamość.”, 23-26 kwietnia 2017 , Głogów, referat: Konceptualizacja PRZEBACZENIA w Koranie"

 Religia a kultura, V spotkanie z cyklu „Kultura i metoda”, 12 V 2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, referat: Metaforyka pojęć wchodzących wchodzących skład pola semantyczno – leksykalnego MIŁOSIERDZIA

V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 14 -16 IX 2017, Toruń, referat: Językowa konceptualizacja MATKI w tekście Koranu

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu: ,,Antropologiczno – językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”. ,,Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy”, PAN, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 19 – 21 X 2017, referat: Konceptualizacja duszy w Koranie

Konferencja ,,Bliski Wschód a Europa: problemy tożsamości i jednorodnosci", Uniwersytet Jagielloński, 19 19 XI 2017, Hebdów, wykład plenarny Kierunki współczesnej hermenutyki Koranu i jej implikacje społeczno-kulturowe.

XI Konferencja Naukowa ,,Język doświadczenia religijnego", 26-29.XI 2017, Uniwersytet Szczeciński, Kęszyca Leśna, referat 

Konferencja Naukowa ,,Filozofia w literaturze i sztuce", 15 - 16 I 2018, Gorzów Wielkopolski, referat: Kwestia istnienia Bożych atrybutów i języka religijnego  w średniowiecznym dyskursie filozoficzno - teologicznym

V Ogólnopolska konferencja Naukowa ,,Joga w kontekstach kulturowych'', 12-14 IX 2018, Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: Praktyki cielesne w sufizmie

Miedzynarodowa Konferencja ,,State responses to to security threats and religious diversity", University of Pardubice, 26 - 28 XI 2018,  Praga, referat: Polish Umma and its role in Polish society: An example of creating identity 

Oriental Meetings in Sosnowiec, Sosnowiec, 10 - 11.01.2019m wykład plenarny: ,,Nie szerzcie zepsucia na ziemi". Językowo - teologiczne podstawy ekoislamu

 

 

 

Opublikowane artykuły

 

,,Słowianie w oczach średniowiecznych pisarzy arabskich" w: ,,Wielokulturowość: postulat i praktyka" pod red. W. Kalagi i L. Dronga, Katowice 2005

,,Konceptualizacja wartości w Koranie na przykładzie analizy pojęcia miłosierdzia" w: ,,Arabowie - islam - świat", pod red. M. M. Dziekana i I. Kończak, Łodź 2005

,,Dwie koncepcje boskiej sprawiedliwości” w: ,,As-salam. Muzułmańskie czasopismo społeczno – kulturalne”. Kwartalnik nr 3 (18) 2009

,,Rola tradycji muzułmańskiej w egzegezie Koranu" w: ,,Tradycja w tekstach kultury" (t. II z serii ,,Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana") pod red. J. Adamowskiego i J. Styka, Lublin 2009

,,Kobieta czyta Koran. O tak zwanej feministycznej egzegezie Koranu" w: ,,Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)" , t. V., pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2009

,,Płeć Boga czyli o (nie)zdeterminowanym języku Koranu'' w: ,,Płeć języka – język płci”,pod red. J. Arabskiego i J. Ziębki, Katowice 2010

,,Język Koranu jako obraz doświadczenia kulturowego" w: ,,Doświadczenie i obraz”, pod red. A. Kunce i A. Węgrzyniak, Katowice 2010

,,Metaforyczna konceptualizacja sprawiedliwości w Koranie" w: ,,Relatywizm w języku i kulturze", pod red. A. Pajdzińskiego i R. Tokarskiego, Lublin 2010

,,Elementy macierzyństwa i rodzicielstwa w językowym obrazie Boga w Koranie” w: ,,Język doświadczenia religijnego” pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Szczecin, 2012

,,Konceptualizacja pojęcia PRZEBACZENIA w Koranie" w: ,,Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)" , t. VII, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2014

,,W imię Boga. Feminizm muzułmański jako próba przezwyciężenia patriarchalistycznego dyskursu w islamie” w: ,,Bezpieczny świat wielu kultur i narodów”, pod red. Anny Gomóły i Małgorzaty Kądzieli, Będzin 2011

,,Sakina. Analiza koranicznego pojęcia” (w druku) ,,Metaforyka pojęć wchodzących wchodzących w skład pola semantyczno – leksykalnego MIŁOSIERDZIA w Koranie” (w druku)

,,Językowy obraz psa w Koranie i hadisach” w: ,,W kręgu zagadnień świata arabskiego”, pod red. Adnana Abbasa i Adrianny Maśko, Poznań 2015

,,RAḤMA i MIŁOSIERDZIE – (nie)adekwatność pojęć”, w: Nurt SVD. Miesięcznik misjologiczno- religioznawczy. Rocznik 51, zeszyt 1/czerwiec 2017, tom 141

,,RUH I NAFS. O koranicznej koncepcji DUSZY" w: ,,Antropologiczno językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. tom 3. Aksjosfera duszy - dusza w aksjosferze", pod red. Joanny Jurewicz, Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej,  Warszawa 2018

,,Metaforyka pojęć wchodzących wchodzących skład pola semantyczno – leksykalnego MIŁOSIERDZIA", w: Roczniki Kulturoznawcze. tom 8 (2017), nr 4.

 

Granty

Grant NCN ,,Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam" (2018 - 20121), kierownik projektu: dr hab Katarzyna Górak - Sosnowska

 

Udział w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

 

 

Organizacja konferencji:

Organizator konferencji naukowej ,,Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie"

Współorganizator konferencji naukowej ,,OMIS - Oriental Meetings in Sosnowiec"

 

Działalność popularyzatorska i społeczna (na Uniwersytecie i poza nim)

Organizator (od 2005 roku) corocznych Dni Kultury Arabskiej na Uniwersytecie Śląskim 

Organizator (2013 i 2015) na terenie Uniwersytetu zbiórek odzieży dla uchodźców w obozach na terenie Syrii, zbiorek przeznaczonych dla ośrodków i organizacji pomagających uchodźcom na terenie Polski 

Współorganizacja wraz Kołem Naukowym Arabistów UŚ  ,,Al - Asabiya" akcji charytatywnych:

,,Studenci dla Syrii" (2017)

,,Studenci dka Jemenu" (2018)

,,Studenci dla Palestyny" (2019)

współpraca merytoryczna, ekspercka i translatorska z mediami (TVN, TV Silesia, Polsat, wydawnictwo PWN, i inne)

udział ekspercki w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących świata arabskiego i islamu

współpracownik i opiekun merytoryczny Fundacji ,,Nahda"

współorganizator wraz z Fundacją ,,Nahda" i Kołem Naukowym Arabistów UŚ ,,Al - Asabiya" wydarzeń kulturalnych i naukowych

 

 

 

 

Wykłady popularyzatorskie:

Uniwersytet III wieku przy Uniwersytecie Śląskim 

Uniwersytet III wieku w Wodzisławiu Śląskim 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

cykl warsztatów i wykładów nt. kultury arabskiej w Domu Kultury w Chorzowie (2011)

wykłady dla Koła Naukowego Kulturoznawców na Uniwersytecie Śląskim (2015, 2017)

wykłady podczas Maratonu Pisania Listów (2011, 2017)

cykl wykładów ,,Islam jakiego nie znamy'' w Instytucie Sudiów Kulturowych ,,Raven'' (2018 - 2019)

wykłady dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2019)

 

 

Wykłady i pobyty w ośrodkach zagranicznych:

Cukurova Universitesi, Adana (Turcja) 2013

University of Pecs (Węgry) 2016

University of Jasi (Rumunia) 2017

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda JM Rektora UŚ za dzialalność organizacyjną (2011)