Blue Flower

dr Monika Grotek

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

stanowisko: adiunkt

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.us.edu.pl

 

gabinet/office: 4.66

 

 dyżury/office hours (we wrześniu 2019/in September 2019): 

06.09 (piątek/Friday) 9.00-11.00 - gab./room 2.22 (poprawka zaliczenia z fonetyki dla roku 1)

15.09 (niedziela/Sunday) 9.00-13.00 - gab./room 3.48

16.09 (poniedziałek/Monday) 9.00-14.00 - gab./room 0.3 

17.09 (wtorek/Tuesday) 12.00-13.30 - gab./room 2.5

 

 

 Wykładane przedmioty w roku akademickim 2018/2019

 - Andragogika z elementami językoznawstwa stosowanego (wykład i ćwiczenia) - rok 2 studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (semestr zimowy)

- Seminarium magisterskie - rok 1 i 2 studiów II stopnia stacjonarnych (grupy nauczycielskie)

- Fonetyka praktyczna (ćwiczenia) - rok 1 studiów I stopnia - grupa 1s1, 1s2,1k (semestr letni)

 

Pełnione funkcje w roku akademickim 2016/2017

- Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Angielskiego ds. Dydaktycznych

- Koordynator harmonogramistów Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Filologicznego w Sosnowcu;

- Opiekun Praktyk Pedagogicznych (dla studentów studiów II stopnia programu nauczycielskiego - studia stacjonarne i niestacjonarne)

- Lektor języka angielskiego w UTW przy UŚ w Katowicach i Sosnowcu

- Opiekun grupy studentek z Kazachstanu

 

Zainteresowania naukowe

 - socjolingwistyczne aspekty kontaktu kulturowego i językowego

- procesy uczenia się i przyswajania języka w późnej dorosłości

- optymalizacja procesu doskonalenia wymowy w języku angielskim u uczniów dorosłych

 

Publikacje

 Grotek, Monika i Grażyna Kiliańska-Przybyło (2014) „Społeczne aspekty uczenia się języków obcych w późnej dorosłości – doświadczenia uczestników lektoratów w UTW” w: Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Michał Szyszka i Łukasz Tomczyk (red.)Nowe tendencje w edukacji osób starszych. T. III serii Czesko-polsko-słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej. Banska Bystrica-Praga-Oświęcim: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu.

 Grotek, Monika i Grażyna Kiliańska-Przybyło (2014) „Specyfika motywacji, doświadczeń i autonomii ucznia oraz wyboru technik uczenia się języka obcego na lektoracie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku – refleksje słuchaczy” w: Kwartalnik Pedagogiczny. nr 3(229). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 Grotek, Monika (2013) „Learner perception of the effectiveness of language awareness activities used in teaching practical phonetics and phonology to 1st year students of English philology” w: Andrzej Łyda i Konrad Szcześniak(red.) Awareness in Action – The Role of Consciousness in Language Acquisition. Berlin: Springer-Verlag.

 Grotek, Monika i Grażyna Kiliańska-Przybyło (2012) „Rola czynników afektywnych w procesie nauki języka obcego przez osoby w wieku senioralnym” w: Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja 3/59. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Grotek, Monika (2009) „Cup-cap-carp – What is the story about? – dwie lekcje języka angielskiego” w: Poliglota. Edukacja językowa dzieci. nr 1(9), Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.

Grotek, Monika (2006) „Learning a foreign language in late adulthood – overcoming memory problems” w: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO w Zabrzu, Zabrze: NKJO w Zabrzu - MStudio Zabrze.

Grotek, Monika (2003) „Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” w: Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2/2003. Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Grotek, Monika (2003) „Wpływ wcześniejszych doświadczeń związanych z nauką języka obcego na styl i strategie uczenia się oraz preferowane metody i techniki nauczania u dorosłych” w: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO w Zabrzu, Zabrze: NKJO w Zabrzu - MStudio Zabrze.

 

Konferencje

 

ERPA 2014 - International Congresses on Education – section: ERPA International Social Sciences Education Congress; kongres organizowany przez ERPA - Educational Researches and Publications Association oraz IstanbulUniversity; Stambuł: 6-8 czerwca 2014 r.; Referat: “How to be a successful foreign language learner in late adulthood – strategies recommended by U3A students in personal narratives” (przygotowany i wygłoszony razem z Grażyną Kiliańską-Przybyło)

26th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition; Szczyrk: 22-24 maja 2014 r.; Referat: “Greying society? – representation of ageing in selected EFL course books for adult learners”

The 1st Far Eastern Meeting In Sosnowiec - FEMIS (1. Sosnowieckie Spotkania Dalekowschodnie) – konferencja organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Sosnowiec: 9 kwietnia 2014 r.; Referat: „Powieść Obfite piersi, pełne biodra noblisty Mo Yana – czytelnicze impresje”

Session on Indo-European Historical Linguistics 2013 (SIEHL 2013) – konferencja organizowana przez Zakład Historii Języka w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Sosnowiec: 9 maja 2013 r.; Referat: „Male and female characters dealing with magic in Polish and English”

24th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition; Szczyrk: 17-19 maja 2012 r.; Referat: “Learner perception of the effectiveness of language awareness activities versus other techniques used in teaching practical phonetics and phonology to 1st year students of English philology”

Konferencja pt. „Metafora w językowym obrazie świata” organizowana przez Katedrę Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; Bielsko-Biała/Klimczok: 24-25 lutego 2012 r.; Referat: „Metafory nauki w charakterystyce ucznia”

The 7th International Symposium on Applied Linguistics and Language Teaching; Pekin-Hongkong: 7-14 lipca 2006 r.; Referat: “Borrowings from English in the language of university students in Poland – implications of language contact in the area of education and popular culture”

 7th Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics “Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century”; Cieszyn: 6-9 września 2004r.; Referat: “English borrowings in Polish – the language user perception of loan vocabulary and structures in the mother tongue”

 XVI Międzynarodowa Konferencja na temat Przyswajania Języka Obcego/Drugiego; Szczyrk: 22-24 maja 2003 r.; Referat: „Cognates and false friends – how adult learners of Polish and English recognize them”

 XV Międzynarodowa Konferencja na temat Przyswajania Języka Obcego/Drugiego; Szczyrk: 23-25 maja 2002 r.; Referat: „Learning a foreign language in late adulthood – overcoming memory problems”