Blue Flower

dr hab. Grzegorz Drożdż

 

Zakład Języków Specjalistycznych

 

Konsultacje w sesji zimowej (winter session office hours): pokój (room) 3.59

30.01.2020 (czwartek/ Thursday): 8.00-9.30

6.02.2020 (czwartek/ Thursday): 12.30-14.00

13.02.2020 (czwartek/ Thursday): 8.30-10.00

 

 

Kontakt mailowy:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2019/2020:

- Gramatyka opisowa;

- Gramatyka kontrastywna; 

 - Seminarium magisterskie;

- Psycholingwistyczne podstawy działań językowych.

 

Autorstwo książek:

2017 - Grzegorz Drożdż “The Puzzle of Un(Countability) in English. A Study in Cognitive Grammar”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Redakcja książek:

2014 - Andrzej Łyda, Grzegorz Drożdż (red.) “Dimensions of the Word”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2014 - Grzegorz Drożdż, Andrzej Łyda (red.) “Extension and its Limits”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2016 - Grzegorz Drożdż (red.) "Studies in Lexicogrammar. Theory and applications". Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Artykuły:

2005 - Metaforyka czasu - analiza porównawcza w języku polskim, angielskim i francuskim w: J. Arabski, E. Borkowska, A. Łyda (red.) „Czas w języku i kulturze", Katowice, Para, 82-91

2007 - Przestrzeń w pryzmacie schematów wyobrażeniowych w: A. Łyda (red.) „Przestrzenie języka”, Katowice, Para, 25-40

2007 - Kategoryzacja kontinuum wokalicznego w języku polskim, angielskim i francuskim a praktyka nauczania (współautor) w: H. Kardela i T. Zygmunt (red.) „Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych”, Chełm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 251-261

2008 - Źródła błędu językowego w perspektywie gramatyki kognitywnej- studium przedimka w języku angielskim w: M. Kita, M. Czempka-Wewióra, M. Ślawska (red.) „Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej”, Katowice, WSZMiJO, 129-138

2008 - Myślenie w języku obcym – hipoteza Sapira i Whorfa a nauczanie gramatyki w: J. Florczak, M. Gajos (red.) „Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych”, Warszawa, MSCDN, 37-48

2009 - Czas gramatyczny jako kategoria. w: J. Nijakowska (red.) „Język – poznanie – zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego”, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 63-87

2009 - Od myślenia do słowa, czyli o wyrazistości w sposobach wyrażania przyszłości w języku angielskim w: A. Łyda, K. Warchał (red.) „Granice rozmyte, terytoria niczyje”, Katowice, WSZMiJO, 61-74

2010 - The Structure of a Tense – a Cognitive Analysis w: B. Bierwiaczonek, A. Turula (red.) ”Studies in Cognitive Semantics”, Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 81-98

2010 - Scope as a Cognitive Tool in Tense Analysis. Linguistica Silesiana 31, 2010, 7-21

2011 - Cognitive Grammar Tools in Teaching English Tenses – the Case of Present Perfect. Linguistica Silesiana 32, 2011, 213-228

2012 - Construing Reality by Means of a Construal Aspect – Distance in English Temporal Constructions, w: K. Kosecki, J. Badio (red.) “Cognitive Processes in Language”, Peter Lang, Frankfurt am Main, 109-118

2012 - Conceptualizing the Present through Construal Aspects – the Case of the English Temporal Constructions w: L. Filipović, K. M. Jaszczołt (red.) “Space and Time across Languages and Cultures. Vol. II: Language, Culture and Cognition” Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 305-328

2012 - Metaphor as a persuasive tool in business strategy. Linguistica Silesiana 33, 2012, 95-103

2014 - Druga rewolucja kognitywna jako szansa w nauczaniu języków obcych w dobie globalizacji w: W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik (red.) ”Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania”, Wydawnictwo WSB, 123-140

2014 - Experiential Foundations of Countability and Uncountability in English. w: A. Łyda, G. Drożdż (red.) “Dimensions of the Word” Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 106-133

2014 - The Development of the Theory of Metonymy in Cognitive Linguistics. Linguistica Silesiana 35, 2014, 119-152

2014 - Metonymic Extension as the Process Underlying the Change of Count and Mass Properties of Nouns. w: G. Drożdż, A. Łyda (red.) “Extension and its Limits” Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 83-109

2015 - English, French and Polish conceptualizations of Strategic Business Units (współautor). Linguistica Silesiana 36, 89-109

2015 - Metaforyka zwierzęca w dyskursie biznesowym na przykładzie macierzy BGK (współautor). w: G. Gwóźdź, P. Mamet (red.) „Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Specialized discourses. Registers, genres, translation” Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza, 59-74

2016 - Perceptual foundations of English temporal and aspectual constructions Cognitive Semantics 2, 102-132

2016 - Theoretical, metohodlogical, and practical problems in the study of lexicogrammar. w: G. Drożdż (red.) "Studies in Lexicogrammar. Theory and applications". Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-20

2016 - From the meaning of the concrete noun to its grammatical property and back. w: G. Drożdż (red.) "Studies in Lexicogrammar. Theory and applications". Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 95-120

2017 - Facets of time in discourse. w: Grzegorz Gwóźdź, Andrzej Skwara (red.) „Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Specialized discourses. Registers, genres, translation” Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza, 25-42