Profile

Profile badawcze IJA UŚ

 

Kierunek Filologia Angielska prowadzony przez Instytut Języka Angielskiego otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżnienie takie otrzymały tylko dwie anglistyki w Polsce.

Instytut Języka Angielskiego jako jedyny w Polsce prowadzi programy studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, hiszpańskim i arabskim.

W IJA prowadzone są badania z zakresu następujących dziedzin:
- przyswajanie języka obcego;
- leksykografia;
- teoria przekładu;
- językoznawstwo opisowe
- historia języka angielskiego

IJA jest organizatorem konferencji International Conference on Foreign and Second Language Acquisition.
 

欢迎来到波兰西里西亚大学英语语言学院

英语学院的英语语言学专业曾获得过波兰国家评审委员会颁发的特殊奖。在波兰至今仅有两所英语学院获得过此项殊荣。

英语学院是波兰唯一一个拥有中文、西班牙语和阿拉伯语翻译学习课程的大学学院。

我院的主要研究项目有:

- 外语语言学习

- 词典编纂

- 翻译学习

- 描述语言学

- 历史语言学

我院组织的外语和第二语言学习的国际会议

 

 

Filologia angielska oferuje następujące programy nauczania:
提供下列英语语言学教学项目:

 

Studenci kierunku filologia angielska kształceni są równolegle przez dwa współpracujące z sobą instytuty: Instytut Języka Angielskiego oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

英语语言学专业的学生同时在英语语言学院和英语文化和文学学院这两个互为合作的学院攻读大学课程。Instytut Języka Angielskiego oferuje następujące programy nauczania:
英语语言学院提供下列教学项目:

- studia stacjonarne I stopnia – program nauczycielski:studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, program studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne lub 2,5-letnie uzupełniające studia magisterskie zaoczne.

Perspektywy zawodowe:absolwent filologii angielskiej (program nauczycielski) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; ma ponadto ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i w zależności od wybranej specjalizacji, uzyskując tytuł licencjata/magistra filologii, specjalistą - znawcą literatury języka angielskiego, zagadnień kulturowych tego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Absolwenci z uprawnieniami nauczycielskimi, w zależności od uzyskanego stopnia, posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych.

全日制学士学位--教师培养项目:完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位,有资格成为一名教师。除了英语语言教学方面的传统课程,如外语写作、应用语法及阅读理解外,还包括英语教学方法领域的专业课程。结束学业后,学生有能力开始从事教师职业,或者继续学习,继续参加两年的全日制学习或两年半的非全日制学习后,经考试合格,学生将获得硕士学位。


就业前景:英语语言学毕业生(教师培养)将具有高水平人文专业素养,并掌握关于英语语言领域的文学、文化及历史等知识,拥有语言教育的综合能力。在获得学士学位/硕士学位后,学生将成为英语语言知识、文学、文化和语言学的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。根据学生所获得的学历(研究生或本科),他可就职于幼儿园、小学、职业学校、教育机构、中学、职高、高等教育及大学等工作单位。

- studia stacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem niemieckim jako drugim: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie licealnym. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem niemieckim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

全日制学士学位--翻译项目德语作为第二外语:完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、德语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。


就业前景:英语语言学专业的毕业生(及德语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和德语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

- studia stacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem arabskim jako drugim: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i arabskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem arabskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i arabskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka arabskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

全日制学士学位--翻译项目,阿拉伯语作为第二外语完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、阿拉伯语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。

就业前景:英语语言学专业的毕业生(及阿拉伯语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和阿拉伯语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。学生将成为英语和阿拉伯语语言知识、文学、文化和语言学领域的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

 

- studia niestacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem chińskim jako drugim (studia wieczorowe): studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i chińskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na uzupełniające studia magisterskie w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem chińskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i chińskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka chińskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

非全日制学士学位--翻译项目,汉语作为第二外语(兼职学习):完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、汉语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。


就业前景:英语语言学专业的毕业生(及汉语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和汉语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。学生将成为英语和汉语语言知识、文学、文化和语言学领域的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

- studia niestacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim jako drugim (studia wieczorowe):studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i hiszpańskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na uzupełniające studia magisterskie w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka hiszpańskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

非全日制学士学位--翻译项目,西班牙作为第二外语(兼职学习):完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、西班牙语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。


就业前景:英语语言学专业的毕业生(及西班牙语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和汉语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。学生将成为英语和西班牙语语言知识、文学、文化和语言学领域的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

- studia stacjonarne I stopnia – program język biznesu: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Podstawą studiów jest intensywna nauka języka obcego ukierunkowana na sferę biznesu. Prowadzona jest nauka języka angielskiego (jako I języka) oraz francuskiego, ukraińskiego, rosyjskiego lub niemieckiego (jako II języka obowiązkowego). Program studiów obejmuje ponadto blok przedmiotów prawniczych i ekonomicznych, zaś blok przedmiotów filologicznych umożliwia kontynuację edukacji na studiach magisterskich uzupełniających.

Perspektywy zawodowe:Absolwenci uzyskują podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych. Posiadają wiedzę i umiejętności, które - dając rozeznanie w regułach funkcjonowania przedsiębiorstwa, finansów i marketingu - stwarzają równocześnie podstawę do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających.

全日制学士学位--商务语言项目完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。不提供教师证书。该学习的基础是强化语言学习,尤其是在商务领域。有英语(作为第一外语),法语,乌克兰语,俄语,或德语(作为第二必修外语)。学习内容还包括法律、经济和哲学,可继续申请参与研究生教育。

 

就业前景:毕业生将具有管理和市场营销领域的基本操作能力,并具有高水平的外语知识。他们的专业素养和技能可服务于企业、财经和市场营销等领域,并具有继续研究生学业的基础。- uzupełniające studia magisterskie (studia II stopnia):

(a) stacjonarne (program ogólny-nauczycielski):dwuletnie, dla absolwentów studiów I stopnia oraz nauczycielskich kolegiów językowych.

(b) niestacjonarne (program ogólny-nauczycielski): dwuipółletnie, dla absolwentów studiów I stopnia oraz nauczycielskich kolegiów językowych.

(c) niestacjonarne (program język angielski): trzyletnie, dla absolwentów studiów I stopnia (w zakresie angielskiego języka biznesu) oraz kolegiów języka biznesu.

Informacje o pozostałych programach nauczania można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

- 研究生继续教育(二级教育)

  1. 全日制研究生(一般教学项目):学制2年,学生来源:具备本科学历并毕业于教师语言学院。
  2. 非全日制研究生(一般教学项目):学制年,学生来源:具备本科学历并毕业于教师语言学院。
  3. 非全日制研究生(英语语言项目):学制3年,学生来源:具备本科学历(英语商务语言领域)并毕业于商务语言学院。

其他更多教学项目,请登陆我校英语文化及文学学院网站。

 

 

Badania nad przyswajaniem języka obcego
Prace badawcze obejmują:
–analizę problemów przyswajania języka obcego (L2 oraz L3) ze szczególnym uwzględnienie
–słownictwa, którego badanie uznawane jest za podstawę analizy pozostałych struktur języka;
–problematyki kontaktu i transferu językowego,
–zakresu roli czynnika wieku,
–bi- i trilingwalizmu (kompetencję bilingwalną);
–opracowanie zagadnień akwizycji poszczególnych sprawności językowych oraz strategii uczenia się,
–badanie roli pamięci w uczeniu się języka,
–studia nad leksykonem mentalnym (słownikiem umysłowym),
–badanie psychologii uczenia się,
–badanie różnic indywidualnych w procesie przyswajania języka obcego.
外语教学研究

研究包括:

-          分析外语(二外和三外)学习中所反映出的问题

-          研究词汇作为语言结构分析的基础性作用

-          语言交流和翻译

-          时代因素的作用范围

-          语言处理技巧及学习策略

-          研究记忆在语言学习过程中的作用

-          研究词汇的精神(精神词典)

-          研究学习心理学

-          研究外语学习中的个体性差异
Prezentacji wyników całorocznych badań służą odbywające się cyklicznie konferencje pt. "On Foreign Language Acquisition". Wyniki badań nad przyswajaniem języka obcego są również przedstawiane na konferencjach PASE (polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badań nad Językiem Angielskiego). W roku 2004 IJA był organizatorem najważniejszego i najbardziej prestiżowego kongresu w dziedzinie psycholingwistyki: 7 Międzynarodowego Kongresu ISAPL, w którym uczestniczyło ponad 200 najwybitniejszych specjalistów z zakresu psycholingwistyki z Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Obradom przewodniczył Prezes ISAPL prof. dr hab. Janusz Arabski. Dwoje pracowników Instytutu: prof. Janusz Arabski oraz dr Danuta Gabryś-Barker zostało wybranych do władz ISAPL. Badania nad leksykonem mentalnym prowadzone przez dr hab. Danutę Gabryś-Barker zaowocowały publikacją monografii oraz nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Ukończono prace edytorskie nad tomem Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon pod redakcją prof. zw. dr hab. Janusza Arabskiego, wydawanym przez Multilingual Matters.
“外语成果”的定期会议上介绍每年的研究成果。对外语吸收的研究成果也提交给PASE会议(英语语言研究欧洲协会波兰分部)。在2004年,IJN(英语语言学院)作为主办方,组织了一次语言心理学领域享有盛誉的会议:第七届ISAPL国际会议。它吸引了来自欧洲、亚洲、美国和非洲共200多名在杰出的业内专家参加。会议由ISAPL的主席Janusz Arabski教授主持。我学院的两位员工:Janusz Arabski教授和Danuta Gabryś-Barker博士已进入ISAPL会议的管理层领导。Danuta Gabryś-Barker博士撰写的研究心理词典的专著现已出版,并获得了高级博士学位。Janusz Arabski教授对第二语言词汇的跨语言影响著作所带头进行的编辑工作也已完成,并多语言发表。Metodyka nauczania języków obcych- studia nad usprawnieniem procesu nauczania-uczenia się na stopniu wyższym
Prace badawcze obejmują:
- badania nad rozwojem kariery zawodowej nauczycieli języków obcych,
- badania nad rolą ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym;
- badania umiejętności zawodowych wybranej grupy nauczycieli języków obcych. (Wyróżniono 15 grup tematycznych, w których najistotniejsze to: charakterystyka procesu dydaktycznego, relacje nauczyciel – uczeń, organizacja lekcji języka obcego, utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej. Respondenci określali swoje umiejętności, a także stwierdzali, jaka działalność dydaktyczna bądź wychowawcza sprawia im największe kłopoty),
- optymalizację rozwiązań dydaktycznych,
- badania nad uczeniem się wymowy języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem czynników afektywnych,
- badania nad nauczaniem języka specjalistycznego.

外语教学系统-教学改进-高水平的学习过程
研究包括:

-          对外语教师事业发展的研究

-          对教师的作用及学生受教过程的研究

-          对选定的外语教师班组的专业技能进行研究(分成15个主题领域,其中最重要的是受教过程的特点,师生关系,外语课程的组织和课堂纪律的保持。应答者阐述他们的技能并说明他们所面临的问题是什么)

-          优化教学解决方案

-          对语音发音及其感情因素进行研究

-          对专业语言的教学进行研究


Na podstawie wyników badań opracowane zostały procedury uzupełniające cały system kształcenia nauczycieli języków obcych. W 2003 roku ukończona została monografia prof. UŚ dr hab. Marii Wysockiej pt. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, co kończy omawiany projekt badawczy. Ponadto wydana została praca zbiorowa pod redakcją prof. Janusza Arabskiego Metody badań glottodydaktycznych.
在研究结果的基础上,对整个外语教学系统进行补充。在2003年,由Maria Wysocka教授所作的《外语教学方法》由西里西亚大学出版。此外,由Janusz Arabski 教授所联合编辑的《声教方法》也已出版。


Studia leksykograficzne

Prace badawcze koncentrują się wokół następujących aspektów w/w tematu:
- badania struktury gramatycznej, rekcji oraz wyrażeń idiomatycznych i bliskoznacznych;
- frazeologia angielsko-polska;
- juryslingwistyka, terminologia prawna i prawnicza.

Wynikiem prac leksykograficznych prowadzonych przez pracowników IJA są następujące publikacje:
- Czasowniki angielskie, autorstwa prof. zw. dr hab. Janusza Arabskiego i dr Andrzeja Łydy,
- Polsko-angielski słownik frazeologiczny, autorstwa prof. zw. dr hab. Piotra Kakietka,
- Lexicon of Law Terms oraz Dictionary of Law Terms English-Polish Polish English. Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski i polsko-angielski, autorstwa dr Ewy Myrczek,
- Słownik angielskich czasowników frazowych, autorstwa mgr Arkadiusza Badzińskiego.

词典编撰学习

 

研究以下关于词汇方面的课题:

-          关于语法、习语和同义惯用语结构

- 英文-波兰语表达方式

- 司法和法律术语

由英语语言学院工作人员出版的辞书有:

-          《英语动词》 – Janusz Arabski教授和 Andrzej Łyda博士

-          《波兰语-英语惯用语词典》 –Piotr Kakietek教授

-          《法律条款辞典》和《英波双语法律条款词典》--Ewa Myrczek博士

-          《英语短语动词词典》 –Arkadiusz Badziński硕士Studia z językoznawstwa opisowego

Prace w tym zakresie prowadzone są przez licznych pracowników Instytutu Języka Angielskiego i obejmują badania nad:
- aksjolingwistyką.
- fonetyką i fonologią (zwłaszcza teoriami i modelami analizy fonologicznej, Fonologią Rządu i Strict CV, fonologią segmentalną, fonotaktyką, kontrastywną polsko-angielską fonetyką artykulacyjną, morfofonologią),
- generatywnym opisem języka angielskiego i polskiego,
- leksyką,
- morfologią,
- semantyką,
- składnią i semantyką w ujęciu kontrastywnym,
- składnią,
- teorią komunikacji (Teorią Relewancji Sperbera i Wilson),
- pragmatyką (m.in. pragmatyką tekstu reklamowego),
- słowotwórstwem synchronicznym,
- stylistyką,
- lingwistyką tekstu.
语言学学习描述

该领域的工作由英语学院教师进行,包括:

-          Aksjolinguistics

-          语音学和音韵学(特别是音韵的理论和模型分析,波兰语和英语发音音标对比等)

-          波兰语和英语的衍生描述

-          词态学

-          语义学

-          句法学

-          交流理论(威尔森和斯普尔伯的关联理论)

-          语用学

-          文体构词

-          文体学

-          话语语言学
Interdyscyplinarne kierunki badań lingwistycznych
Główne badania koncentrują się nad:
- psycholongwistyką,
- neurolingwistyką,
- socjopragmatyką,
- socjolingwistyką (zmiennymi socjolingwistycznymi),
- problematyką genrów,
- dyskursem akademickim,
- językami specjalistycznymi,
- juryslingwistyką,
- lingwistyką kognitywną.
语言研究的各学科方向

主要研究有:

-          语言心理学

-          神经语言学

-          社会语用学

-          社会语言学

-          风俗体裁问题

-          学院论述

-          专业术语

-          法律术语

-          认知语言学
Kognitywne podstawy gramatyki języka angielskiego
Badania z zakresu językoznawstwa kognitywnego prowadził dr Bogusław Bierwiaczonek. Projekt badawczy dra hab. Bogusława Bierwiaczonka zakłada analizę problematyki struktur semantycznych w świetle współczesnych badań nad zjawiskami metafory i metonimii w gramatyce kognitywnej. Wyniki prac przedstawił w opublikowanej w 2002 roku rozprawie habilitacyjnej pt. A Cognitive Study of the Concept of LOVE in English oraz w licznych artykułach i referatach prezentowanych na konferencjach w USA, w Portugalii, Hiszpanii, Łodzi, a także na seminarium językoznawczym na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) oraz w Łodzi i w Krakowie. Ponadto referat nt. aksjologicznych aspektów konstrukcji dyskursu został zaprezentowany przez dr Andrzeja Łydę na konferencji w Salonikach.
英语语言的认知基础

     语言认知基础领域的研究由Bogusław Bierwiaczonek博士牵头开展。他的项目按照暗喻和理论语法转喻的当代研究,对语义结构进行问题式分析。该研究的成果发表于2002年的教授论文《对英文中爱情观念的认知研究》,相关各类文章发表在美国、葡萄牙、西班牙的会议中,及Tybind(德国)大学、罗兹和克拉科夫的语言研讨会中。此外, Andrzej Łyda 博士的话语结构中价值论方面的文章亦被发布在塞萨洛尼基会议中。Filozofia języka w XX wieku
Badania w ramach niniejszego projektu koncentrowały się na określeniu miejsca języka w ramach filozofii XX wieku. Tematyka filozoficzno-lingwistyczna jest ściśle związana z wielkimi kompleksami zagadnień:
- wiążących się z problematyką udostępniania świata poprzez język, zagadnień krytyki języka oraz konieczności opowiedzenia się za idealnym (przez co rozumie się na ogół zlogizowany i zmatematyzowany metajęzyk) bądź naturalnym językiem jej uprawiania,
- związanych ze znaczeniem językowym, zagadnień konwencjonalności zderzającej się z kreatywizmem języka, zagadnień postulatów metodologicznych dotyczących pozostawania,
- związanych ze znaczeniem wartości immanentnie obecnych w zjawisku komunikacji językowej.

20世纪的语言哲学

该课题的研究集中在对20世纪语言哲学领域的认知研究。哲学-语言学内容,与以下主题有紧密的关联:

-          与语言分享世界的问题、语言的批判性和对理想性选择或自然性语言的需求性相关

-          与语言意义、传统与创造性语言的冲突相关

-          与语言交流作用的内在价值意义相关
Badania nad historią języka angielskiego
W ramach projektu prowadzone są badania diachroniczne nad:
- morfologią i składnią historyczną języka angielskiego (m. in. rozwojem konstrukcji eliptycznych w języku angielskim) oraz
- typologią i rozwojem szyku wyrazów w zdaniu.

英语语言学历史的研究

项目的一部分有以下对历史性的研究课题:

-          有历史意义的形态论和英语语法

-          类型学和语序发展


Wynikiem badań nad składnią języka angielskiego jest opublikowana rozprawa A History of English Counterfactuals prof. UŚ dr hab. Rafała Molenckiego oraz jego liczne referaty, m.in. prezentacja nt. The Prescriptive Tradition and the Changes in the System of English Counterfactual Constructions na konferencji, która odbyła się 1-3 września 2001r. w Edynburgu, oraz inne prezentowane na 36 konferencji SLE we Francji i Sympozjum MESS2 w Poznaniu, a także konferencji kontrastywnej w Santiago de Compostella w Hiszpanii.
Rafał Molencki教授的英语语法研究成果《英语反设事实的历史》及很多他的作品,如《英语反事实结构系统中的惯例传统和变化》,在2001年9月13日的爱丁堡会议上发表,其他作品在第36届法国SLE会议、波兹兰MESS2研讨会和西班牙的圣地亚哥斯特拉会议上发表。

Badania z zakresu przekładoznawstwa
Prace badawcze koncentrują się wokół następujących aspektów w/w tematu:
- kwestii miejsca tłumacza w procesie przekładu ze względu na czynniki pozajęzykowe tj. wpływu kierunku przekładu (A:B) oraz odbiorców na jakość przekładu oraz czynniki wewnątrzjęzykowe (systemowe) takie jak kategorie deiktyczne - wymuszające odmienną perspektywizację zdarzeń (reorientacja przestrzenna). Prace z tego zakresu przedstawione zostały przez dr Andrzeja Łydę, dr Marka Bielskiego i mgr Magdalenę Bartłomiejczyk na konferencjach zagranicznych w Hiszpanii i Danii, w tym na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy   oraz międzynarodowej   konferencji   PASE w Krakowie (dr Andrzej Łyda),
- kwestii optymalizacji procesu nauczania przekładu ustnego poprzez stworzenie nowych programów nauczania dla specjalności tłumaczeniowej polsko-angielsko-niemiecko-portugalskiej na kierunku filologia angielska,
- kwestii stereotypizacji w przekładzie literackim, rozumianej jako strategii tłumaczeniowej oraz roli czynników emotywnych w wyborze strategii w przekładzie ustnym,
- roli dystansu kulturowego w wyborze strategii tłumaczeniowych na przykładzie języka arabskiego,
- ekwiwalencji w tłumaczeniu prawnym,
- kwestii strategii tłumaczenia ustnego (symultanicznego i konsekutywnego),
- kwestii roli czynnika czasu w tłumaczeniu ustnym,
- zagadnień kulturowych w kształceniu tłumaczy języka arabskiego,
- uniwersaliów przekładowych,
- eksplicytacji,
- kohezji w tłumaczeniu ustnym,
- przekładu tekstów medycznych,
- problematyki jakości przekładu.

对词汇翻译知识领域的研究

研究围绕以下方面进行:

-研究关于译者在翻译过程中考虑的非语言性因素,如:翻译方向的影响(A:B),翻译受众的质量,语言因素(系统化)-针对不同视角。该领域的工作由Andrzej Łyda博士,Marek Bielski博士和Magdalena Bartłomiejczyk硕士在西班牙、丹麦,包括欧洲译者协会会议和克拉科夫国际PASE会议上介绍。

-研究关于口语教学过程的优化,为波兰语-英语-德语-葡萄牙语翻译的专业创新语言教学程序。

-研究关于文学翻译中的定式,理解翻译策略,及口语翻译中的感情因素作用。

-研究关于文化差距对翻译策略选择的影响,基于阿拉伯语。

-法律翻译的等值性

-关于口语翻译策略的研究(同声翻译和连续翻译)

-关于时间在口语翻译中作用的研究

-对阿拉伯语译员文化因素的教育

-通用性翻译

-口语翻译中的内在性

-医学翻译

-对于翻译质量的研究