Profile badawcze IJA UŚ

Kierunek Filologia Angielska prowadzony przez Instytut Języka Angielskiego otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżnienie takie otrzymały tylko dwie anglistyki w Polsce.

The English Studies program offered by Institute of English has been awarded an excellent grade by the State Accreditation Commission. This distinction has been conferred on only two English Departments in Poland.

 

Instytut Języka Angielskiego jako jedyny w Polsce prowadzi programy studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, japońskim, koreańskim, hindi i arabskim.

University of Silesia's Institute of English is the only institution in Poland to offer translation studies programs featuring Chinese, Japanese, Korean, Hindi, and Arabic.

 

W IJA prowadzone są badania z zakresu następujących dziedzin:
- przyswajanie języka obcego;
- leksykografia;
- teoria przekładu;
- językoznawstwo opisowe
- historia języka angielskiego

IJA jest organizatorem konferencji International Conference on Foreign and Second Language Acquisition.

 

At Institute of English, research is conducted in the following areas:
- foreign language acquisition;
- lexicography;
- translation theory;
- descriptive linguistics
- history of English

 

 

欢迎来到波兰西里西亚大学英语语言学院

英语学院的英语语言学专业曾获得过波兰国家评审委员会颁发的特殊奖。在波兰至今仅有两所英语学院获得过此项殊荣。

英语学院是波兰唯一一个拥有中文、西班牙语和阿拉伯语翻译学习课程的大学学院。

我院的主要研究项目有:

- 外语语言学习

- 词典编纂

- 翻译学习

- 描述语言学

- 历史语言学

我院组织的外语和第二语言学习的国际会议

 

 

Badania nad przyswajaniem języka obcego
Prace badawcze obejmują:
–analizę problemów przyswajania języka obcego (L2 oraz L3) ze szczególnym uwzględnienie
–słownictwa, którego badanie uznawane jest za podstawę analizy pozostałych struktur języka;
–problematyki kontaktu i transferu językowego,
–zakresu roli czynnika wieku,
–bi- i trilingwalizmu (kompetencję bilingwalną);
–opracowanie zagadnień akwizycji poszczególnych sprawności językowych oraz strategii uczenia się,
–badanie roli pamięci w uczeniu się języka,
–studia nad leksykonem mentalnym (słownikiem umysłowym),
–badanie psychologii uczenia się,
–badanie różnic indywidualnych w procesie przyswajania języka obcego.
语教学研

研究包括:

-          分析外语(二外和三外)学习中所反映出的问题

-          研究词汇作为语言结构分析的基础性作用

-          语言交流和翻译

-          时代因素的作用范围

-          语言处理技巧及学习策略

-          研究记忆在语言学习过程中的作用

-          研究词汇的精神(精神词典)

-          研究学习心理学

-          研究外语学习中的个体性差异

 


Prezentacji wyników całorocznych badań służą odbywające się cyklicznie konferencje pt. "On Foreign Language Acquisition". Wyniki badań nad przyswajaniem języka obcego są również przedstawiane na konferencjach PASE (polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badań nad Językiem Angielskiego). W roku 2004 IJA był organizatorem najważniejszego i najbardziej prestiżowego kongresu w dziedzinie psycholingwistyki: 7 Międzynarodowego Kongresu ISAPL, w którym uczestniczyło ponad 200 najwybitniejszych specjalistów z zakresu psycholingwistyki z Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Obradom przewodniczył Prezes ISAPL prof. dr hab. Janusz Arabski. Dwoje pracowników Instytutu: prof. Janusz Arabski oraz dr Danuta Gabryś-Barker zostało wybranych do władz ISAPL. Badania nad leksykonem mentalnym prowadzone przez dr hab. Danutę Gabryś-Barker zaowocowały publikacją monografii oraz nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Ukończono prace edytorskie nad tomem Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon pod redakcją prof. zw. dr hab. Janusza Arabskiego, wydawanym przez Multilingual Matters.
“外语成果”的定期会议上介绍每年的研究成果。对外语吸收的研究成果也提交给PASE会议(英语语言研究欧洲协会波兰分部)。在2004年,IJN(英语语言学院)作为主办方,组织了一次语言心理学领域享有盛誉的会议:第七届ISAPL国际会议。它吸引了来自欧洲、亚洲、美国和非洲共200多名在杰出的业内专家参加。会议由ISAPL的主席Janusz Arabski教授主持。我学院的两位员工:Janusz Arabski教授和Danuta Gabryś-Barker博士已进入ISAPL会议的管理层领导。Danuta Gabryś-Barker博士撰写的研究心理词典的专著现已出版,并获得了高级博士学位。Janusz Arabski教授对第二语言词汇的跨语言影响著作所带头进行的编辑工作也已完成,并多语言发表。Metodyka nauczania języków obcych- studia nad usprawnieniem procesu nauczania-uczenia się na stopniu wyższym
Prace badawcze obejmują:
- badania nad rozwojem kariery zawodowej nauczycieli języków obcych,
- badania nad rolą ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym;
- badania umiejętności zawodowych wybranej grupy nauczycieli języków obcych. (Wyróżniono 15 grup tematycznych, w których najistotniejsze to: charakterystyka procesu dydaktycznego, relacje nauczyciel – uczeń, organizacja lekcji języka obcego, utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej. Respondenci określali swoje umiejętności, a także stwierdzali, jaka działalność dydaktyczna bądź wychowawcza sprawia im największe kłopoty),
- optymalizację rozwiązań dydaktycznych,
- badania nad uczeniem się wymowy języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem czynników afektywnych,
- badania nad nauczaniem języka specjalistycznego.

语教学系统-教学改进-高水平的学习过程
研究包括:

-          对外语教师事业发展的研究

-          对教师的作用及学生受教过程的研究

-          对选定的外语教师班组的专业技能进行研究(分成15个主题领域,其中最重要的是受教过程的特点,师生关系,外语课程的组织和课堂纪律的保持。应答者阐述他们的技能并说明他们所面临的问题是什么)

-          优化教学解决方案

-          对语音发音及其感情因素进行研究

-          对专业语言的教学进行研究


Na podstawie wyników badań opracowane zostały procedury uzupełniające cały system kształcenia nauczycieli języków obcych. W 2003 roku ukończona została monografia prof. UŚ dr hab. Marii Wysockiej pt. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, co kończy omawiany projekt badawczy. Ponadto wydana została praca zbiorowa pod redakcją prof. Janusza Arabskiego Metody badań glottodydaktycznych.
在研究结果的基础上,对整个外语教学系统进行补充。在2003年,由Maria Wysocka教授所作的《外语教学方法》由西里西亚大学出版。此外,由Janusz Arabski 教授所联合编辑的《声教方法》也已出版。

 


Studia leksykograficzne

Prace badawcze koncentrują się wokół następujących aspektów w/w tematu:
- badania struktury gramatycznej, rekcji oraz wyrażeń idiomatycznych i bliskoznacznych;
- frazeologia angielsko-polska;
- juryslingwistyka, terminologia prawna i prawnicza.

Wynikiem prac leksykograficznych prowadzonych przez pracowników IJA są następujące publikacje:
- Czasowniki angielskie, autorstwa prof. zw. dr hab. Janusza Arabskiego i dr Andrzeja Łydy,
- Polsko-angielski słownik frazeologiczny, autorstwa prof. zw. dr hab. Piotra Kakietka,
- Lexicon of Law Terms oraz Dictionary of Law Terms English-Polish Polish English. Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski i polsko-angielski, autorstwa dr Ewy Myrczek,
- Słownik angielskich czasowników frazowych, autorstwa mgr Arkadiusza Badzińskiego.

编撰学习

 

研究以下关于词汇方面的课题:

-          关于语法、习语和同义惯用语结构

- 英文-波兰语表达方式

- 司法和法律术语

由英语语言学院工作人员出版的辞书有:

-          《英语动词》 – Janusz Arabski教授和 Andrzej Łyda博士

-          《波兰语-英语惯用语词典》 –Piotr Kakietek教授

-          《法律条款辞典》和《英波双语法律条款词典》--Ewa Myrczek博士

-          《英语短语动词词典》 –Arkadiusz Badziński硕士Studia z językoznawstwa opisowego

Prace w tym zakresie prowadzone są przez licznych pracowników Instytutu Języka Angielskiego i obejmują badania nad:
- aksjolingwistyką.
- fonetyką i fonologią (zwłaszcza teoriami i modelami analizy fonologicznej, Fonologią Rządu i Strict CV, fonologią segmentalną, fonotaktyką, kontrastywną polsko-angielską fonetyką artykulacyjną, morfofonologią),
- generatywnym opisem języka angielskiego i polskiego,
- leksyką,
- morfologią,
- semantyką,
- składnią i semantyką w ujęciu kontrastywnym,
- składnią,
- teorią komunikacji (Teorią Relewancji Sperbera i Wilson),
- pragmatyką (m.in. pragmatyką tekstu reklamowego),
- słowotwórstwem synchronicznym,
- stylistyką,
- lingwistyką tekstu.
语言学学习描述

该领域的工作由英语学院教师进行,包括:

-          语音学和音韵学(特别是音韵的理论和模型分析,波兰语和英语发音音标对比等)

-          波兰语和英语的衍生描述

-          词态学

-          语义学

-          句法学

-          交流理论(威尔森和斯普尔伯的关联理论)

-          语用学

-          文体构词

-          文体学

-          话语语言学

 


Interdyscyplinarne kierunki badań lingwistycznych
Główne badania koncentrują się nad:
- psycholongwistyką,
- neurolingwistyką,
- socjopragmatyką,
- socjolingwistyką (zmiennymi socjolingwistycznymi),
- problematyką genrów,
- dyskursem akademickim,
- językami specjalistycznymi,
- juryslingwistyką,
- lingwistyką kognitywną.
语言研究的各学科方

主要研究有:

-          语言心理学

-          神经语言学

-          社会语用学

-          社会语言学

-          风俗体裁问题

-          学院论述

-          专业术语

-          法律术语

-          认知语言学

 


Kognitywne podstawy gramatyki języka angielskiego
Niektórzy pracownicy IJA prowadzą badania z zakresu językoznawstwa kognitywnego obejmujące analizę problematyki struktur semantycznych w ramach współczesnych modeli skupiających się na zjawiskach metafory i metonimii w gramatyce kognitywnej. 

Some Institute of English employees conduct research in cognitive linguistics including analyses of semantic structures in the framework of current models focusing on the phenomena of metaphor and metonymy in Cognitive Grammar. 

 Filozofia języka w XX wieku
Badania w ramach niniejszego projektu koncentrowały się na określeniu miejsca języka w ramach filozofii XX wieku. Tematyka filozoficzno-lingwistyczna jest ściśle związana z wielkimi kompleksami zagadnień:
- wiążących się z problematyką udostępniania świata poprzez język, zagadnień krytyki języka oraz konieczności opowiedzenia się za idealnym (przez co rozumie się na ogół zlogizowany i zmatematyzowany metajęzyk) bądź naturalnym językiem jej uprawiania,
- związanych ze znaczeniem językowym, zagadnień konwencjonalności zderzającej się z kreatywizmem języka, zagadnień postulatów metodologicznych dotyczących pozostawania,
- związanych ze znaczeniem wartości immanentnie obecnych w zjawisku komunikacji językowej.

20纪的语言哲

该课题的研究集中在对20世纪语言哲学领域的认知研究。哲学-语言学内容,与以下主题有紧密的关联:

-          与语言分享世界的问题、语言的批判性和对理想性选择或自然性语言的需求性相关

-          与语言意义、传统与创造性语言的冲突相关

-          与语言交流作用的内在价值意义相关
Badania nad historią języka angielskiego
W ramach projektu prowadzone są badania diachroniczne nad:
- morfologią i składnią historyczną języka angielskiego (m. in. rozwojem konstrukcji eliptycznych w języku angielskim) oraz
- typologią i rozwojem szyku wyrazów w zdaniu.

语语言学历史的研

项目的一部分有以下对历史性的研究课题:

-          有历史意义的形态论和英语语法

-          类型学和语序发展


Wynikiem badań nad składnią języka angielskiego jest opublikowana rozprawa A History of English Counterfactuals prof. UŚ dr hab. Rafała Molenckiego oraz jego liczne referaty, m.in. prezentacja nt. The Prescriptive Tradition and the Changes in the System of English Counterfactual Constructions na konferencji, która odbyła się 1-3 września 2001r. w Edynburgu, oraz inne prezentowane na 36 konferencji SLE we Francji i Sympozjum MESS2 w Poznaniu, a także konferencji kontrastywnej w Santiago de Compostella w Hiszpanii.
Rafał Molencki教授的英语语法研究成果《英语反设事实的历史》及很多他的作品,如《英语反事实结构系统中的惯例传统和变化》,在2001年9月13日的爱丁堡会议上发表,其他作品在第36届法国SLE会议、波兹兰MESS2研讨会和西班牙的圣地亚哥斯特拉会议上发表。

 

 

Badania z zakresu przekładoznawstwa
Prace badawcze koncentrują się wokół następujących aspektów w/w tematu:
- kwestii miejsca tłumacza w procesie przekładu ze względu na czynniki pozajęzykowe tj. wpływu kierunku przekładu (A:B) oraz odbiorców na jakość przekładu oraz czynniki wewnątrzjęzykowe (systemowe) takie jak kategorie deiktyczne - wymuszające odmienną perspektywizację zdarzeń (reorientacja przestrzenna). Prace z tego zakresu przedstawione zostały przez dr Andrzeja Łydę, dr Marka Bielskiego i mgr Magdalenę Bartłomiejczyk na konferencjach zagranicznych w Hiszpanii i Danii, w tym na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy   oraz międzynarodowej   konferencji   PASE w Krakowie (dr Andrzej Łyda),
- kwestii optymalizacji procesu nauczania przekładu ustnego poprzez stworzenie nowych programów nauczania dla specjalności tłumaczeniowej polsko-angielsko-niemiecko-portugalskiej na kierunku filologia angielska,
- kwestii stereotypizacji w przekładzie literackim, rozumianej jako strategii tłumaczeniowej oraz roli czynników emotywnych w wyborze strategii w przekładzie ustnym,
- roli dystansu kulturowego w wyborze strategii tłumaczeniowych na przykładzie języka arabskiego,
- ekwiwalencji w tłumaczeniu prawnym,
- kwestii strategii tłumaczenia ustnego (symultanicznego i konsekutywnego),
- kwestii roli czynnika czasu w tłumaczeniu ustnym,
- zagadnień kulturowych w kształceniu tłumaczy języka arabskiego,
- uniwersaliów przekładowych,
- eksplicytacji,
- kohezji w tłumaczeniu ustnym,
- przekładu tekstów medycznych,
- problematyki jakości przekładu.

对词汇翻译知识领域的研

研究围绕以下方面进行:

-研究关于译者在翻译过程中考虑的非语言性因素,如:翻译方向的影响(A:B),翻译受众的质量,语言因素(系统化)-针对不同视角。该领域的工作由Andrzej Łyda博士,Marek Bielski博士和Magdalena Bartłomiejczyk硕士在西班牙、丹麦,包括欧洲译者协会会议和克拉科夫国际PASE会议上介绍。

-研究关于口语教学过程的优化,为波兰语-英语-德语-葡萄牙语翻译的专业创新语言教学程序。

-研究关于文学翻译中的定式,理解翻译策略,及口语翻译中的感情因素作用。

-研究关于文化差距对翻译策略选择的影响,基于阿拉伯语。

-法律翻译的等值性

-关于口语翻译策略的研究(同声翻译和连续翻译)

-关于时间在口语翻译中作用的研究

-对阿拉伯语译员文化因素的教育

-通用性翻译

-口语翻译中的内在性

-医学翻译

-对于翻译质量的研究