Profile

Profile dydaktyczne IJA UŚ

 

Kierunek Filologia Angielska prowadzony przez Instytut Języka Angielskiego otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżnienie takie otrzymały tylko dwie anglistyki w Polsce.

The English Studies program offered by Institute of English has been awarded an excellent grade by the State Accreditation Commission. This distinction has been conferred on only two English Departments in Poland.

 

Instytut Języka Angielskiego jako jedyny w Polsce prowadzi programy studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, hiszpańskim i arabskim.

University of Silesia's Institute of English is the only institution in Poland to offer translation studies programs featuring Chinese, Japanese, Hindi, and Arabic.

 

Filologia angielska oferuje następujące programy nauczania:
提供下列英语语言学教学项目

 

Studenci kierunku filologia angielska kształceni są równolegle przez dwa współpracujące z sobą instytuty: Instytut Języka Angielskiego oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

Students of English Studies are taught by two collaborating institutes: Institute of English and Institute of English Cultures and Literatures.

英语语言学专业的学生同时在英语语言学院和英语文化和文学学院这两个互为合作的学院攻读大学课程。

 

Instytut Języka Angielskiego oferuje następujące programy nauczania:

Institute of English offers the following study programs:
英语语言学院提供下列教学项目:

- studia stacjonarne I stopnia – program nauczycielski:studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, program studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne lub 2,5-letnie uzupełniające studia magisterskie zaoczne.

First Degree regular studies – teacher training program: following completion of these studies the graduate attains the B.A. diploma, required for employment as a teacher. Apart from traditional subjects which are part of the English Studies, such as Written Composition, Practical Grammar or Reading Comprehension, this program features specialized subjects in the area of Teaching English as a Foreign Language. Graduates of this first degree program may begin work as teachers or continue their studies after passing an entrance exam for a two-year complementary Master’s study (regular program) or a two-and-a-half-year complementary Master’s study (extramural program).

Perspektywy zawodowe:absolwent filologii angielskiej (program nauczycielski) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; ma ponadto ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i w zależności od wybranej specjalizacji, uzyskując tytuł licencjata/magistra filologii, specjalistą - znawcą literatury języka angielskiego, zagadnień kulturowych tego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Absolwenci z uprawnieniami nauczycielskimi, w zależności od uzyskanego stopnia, posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych.

Graduates of English Studies teacher program demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and, depending on a specialization chosen, having attained Bachelor’s or Master’s degree, experts in English literature, Culture or in Linguistics. Graduates with teaching credentials, depending on the degree awarded, are qualified to teach English in kindergartens, primary schools, vocational schools, educational institutions, junior high schools, high schools, and in post graduate high schools.  

全日制学士学位--师培养项目:完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位,有资格成为一名教师。除了英语语言教学方面的传统课程,如外语写作、应用语法及阅读理解外,还包括英语教学方法领域的专业课程。结束学业后,学生有能力开始从事教师职业,或者继续学习,继续参加两年的全日制学习或两年半的非全日制学习后,经考试合格,学生将获得硕士学位。

业前景:英语语言学毕业生(教师培养)将具有高水平人文专业素养,并掌握关于英语语言领域的文学、文化及历史等知识,拥有语言教育的综合能力。在获得学士学位/硕士学位后,学生将成为英语语言知识、文学、文化和语言学的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。根据学生所获得的学历(研究生或本科),他可就职于幼儿园、小学、职业学校、教育机构、中学、职高、高等教育及大学等工作单位。

 

- studia stacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem niemieckim jako drugim: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie licealnym. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne w zakresie tłumaczenia.

First Degree regular studies – translation program with German as an additional language: following completion of these studies the graduate attains the B.A. diploma. The program includes traditional subjects which are part of the English Studies, as well as specialized subjects in the area of Interpretation and Written Translation in Polish, English, and German. as a Foreign Language. Graduates do not receive teaching credentials. Knowledge of German at high-school level is required. Graduates of this first degree program may begin work or continue their studies after passing an entrance exam for a two-year complementary Master’s study (regular program) or a two-and-a-half-year complementary Master’s study (extramural program) in Translation.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem niemieckim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Graduates of English Studies translation program with German demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English- and German-speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and German and, experts in English and German literature, Culture or in Linguistics. Graduates are trained in written translation and conference interpreting and offered a general philological background, which allows them to pursue professional advancement.

全日制学士学位--译项目语作为第二外语:完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、德语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。

业前景:英语语言学专业的毕业生(及德语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和德语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

 

- studia stacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem arabskim jako drugim: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i arabskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie dzienne w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem arabskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i arabskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka arabskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Graduates of English Studies translation program with Arabic demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English- and Arabic-speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and Arabic and, experts in English and Arabic literature, Culture or in Linguistics. Graduates are trained in written translation and conference interpreting and offered a general philological background, which allows them to pursue professional advancement.

全日制学士学位--译项目,阿拉伯语作为第二外语完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、阿拉伯语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。

业前景:英语语言学专业的毕业生(及阿拉伯语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和阿拉伯语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。学生将成为英语和阿拉伯语语言知识、文学、文化和语言学领域的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

 

 

- studia niestacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem chińskim jako drugim (studia wieczorowe): studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i chińskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na uzupełniające studia magisterskie w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem chińskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii angielskiego i chińskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka chińskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Graduates of English Studies translation program with Chinese demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English- and Chinese-speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and Chinese and, experts in English and Chinese literature, Culture or in Linguistics. Graduates are trained in written translation and conference interpreting and offered a general philological background, which allows them to pursue professional advancement.

非全日制学士学位--译项汉语作为第二外语兼职学习:完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。教育项目包括英语语言学领域的传统课程,口译领域的专业科目及波兰语、英语、汉语笔译课程。不提供教师证书。结业后学生可开始工作或者继续学习,继续参加两年的全日制学习后,经考试合格,学生将获得翻译专业的硕士学位。

业前景:英语语言学专业的毕业生(及汉语翻译)将具有高水平人文专业素养,掌握英语和汉语领域的文学、文化和历史知识,并拥有语言教育的综合能力。学生将成为英语和汉语语言知识、文学、文化和语言学领域的专业实操人员。毕业生将有较高能力完成写作、口头(会议)翻译和文献翻译等,这有利于他今后获取更多的职业资质。

 

 

- studia niestacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem japońskim jako drugim (studia wieczorowe): studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i japońskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na uzupełniające studia magisterskie w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem japońskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii Japonii i angielskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka japońskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Graduates of English Studies translation program with Japanese demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English- and Japanese-speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and Japanese and, experts in English and Japanese literature, Culture or in Linguistics. Graduates are trained in written translation and conference interpreting and offered a general philological background, which allows them to pursue professional advancement.

 

 

- studia niestacjonarne I stopnia - program tłumaczeniowy z językiem koreańskim jako drugim (studia wieczorowe): studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty tradycyjnie wchodzące w skład programu nauczania filologii angielskiej i blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu przekładu ustnego i pisemnego języka polskiego, angielskiego i koreańskiego. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia mogą albo podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę po uprzednim złożeniu egzaminu wstępnego na uzupełniające studia magisterskie w zakresie tłumaczenia.

Perspektywy zawodowe: absolwent filologii angielskiej (program tłumaczeniowy z językiem koreańskim) reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponuje znajomością literatury, kultury i historii Korei i angielskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i języka japońskiego, znawcą literatury, zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz specjalistą z zakresu językoznawstwa. Posiada wysoką kompetencję w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Graduates of English Studies translation program with Korean demonstrate a high level of training in humanities and has a general knowledge of literature, culture, and history of English- and Korean-speaking countries; they are also offered general training in the area of Linguistics. Additionally, graduates are specialists in Practical Knowledge of English and Korean and, experts in English and Korean literature, Culture or in Linguistics. Graduates are trained in written translation and conference interpreting and offered a general philological background, which allows them to pursue professional advancement.

 

- studia stacjonarne I stopnia – program język biznesu: studia te kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwenci nie otrzymują uprawnień nauczycielskich. Podstawą studiów jest intensywna nauka języka obcego ukierunkowana na sferę biznesu. Prowadzona jest nauka języka angielskiego (jako I języka) oraz francuskiego lub niemieckiego (jako II języka obowiązkowego). Blok przedmiotów filologicznych umożliwia kontynuację edukacji na studiach magisterskich uzupełniających.

Perspektywy zawodowe:Absolwenci uzyskują podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych. Posiadają wiedzę i umiejętności, które - dając rozeznanie w regułach funkcjonowania przedsiębiorstwa, finansów i marketingu - stwarzają równocześnie podstawę do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających.

全日制学士学位--务语言项目完成该项目的课程学习后,学生将获得本科学士学位。不提供教师证书。该学习的基础是强化语言学习,尤其是在商务领域。有英语(作为第一外语),法语,乌克兰语,俄语,或德语(作为第二必修外语)。学习内容还包括法律、经济和哲学,可继续申请参与研究生教育。

业前景:毕业生将具有管理和市场营销领域的基本操作能力,并具有高水平的外语知识。他们的专业素养和技能可服务于企业、财经和市场营销等领域,并具有继续研究生学业的基础。

 

- uzupełniające studia magisterskie (studia II stopnia):

(a) stacjonarne (program ogólny-nauczycielski):dwuletnie, dla absolwentów studiów I stopnia oraz nauczycielskich kolegiów językowych.

(b) niestacjonarne (program ogólny-nauczycielski): dwuipółletnie, dla absolwentów studiów I stopnia oraz nauczycielskich kolegiów językowych.

(c) niestacjonarne (program język angielski): trzyletnie, dla absolwentów studiów I stopnia (w zakresie angielskiego języka biznesu) oraz kolegiów języka biznesu.

Informacje o pozostałych programach nauczania można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

- 研究生继续教育(二级教育

  1. 全日制研究生(一般教学项目):学制2年,学生来源:具备本科学历并毕业于教师语言学院。
  1. 非全日制研究生(一般教学项目):学制年,学生来源:具备本科学历并毕业于教师语言学院。
  2. 非全日制研究生(英语语言项目):学制3年,学生来源:具备本科学历(英语商务语言领域)并毕业于商务语言学院。

其他更多教学项目,请登陆我校英语文化及文学学院网站。

我院组织的外语和第二语言学习的国际会议

 

-对于翻译质量的研究