IOS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2012/13, § 12
1. Student:
1) wychowujący dziecko;
2) studiujący na drugim kierunku lub specjalności
ma prawo do ubiegania się o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów
(IOS)
Wnioski studentów ubiegających się o IOS będą opiniowane przez dyrekcje IJA i  IKILA.
Kolejność postępowania:
1) przedstawić na podaniu potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen
2) podanie złożyć do sekretariatu anglistyki
3) dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii dyrekcji, można zwracać się do wykładowców ws. warunków zaliczenia poszczególnych przedmiotów / modułów.
Kompletne wnioski należy zwrócić do odpowiednich dziekanatów.